Nasze przetwarzanie danych i twoich praw

Informacje zgodnie z art. 13, 14 i 21

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – GDPR

 

Oświadczamy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe przez nas oraz roszczenia i prawa, do których jesteś uprawniony zgodnie z przepisami o ochronie danych. Jakie dane są szczegółowo przetwarzane i w jaki sposób są one wykorzystywane, zależy w dużej mierze od usług, o które prosisz lub umów, które zawarliśmy z Tobą.

 

  1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim mogę się skontaktować?

Yamato Scale GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 13

47877 Willich

Niemcy

www.yamatoscalepolska.pl

sales@yamatoscale.com

T +49 (0) 2154 9159-0

F +49 (0) 2154 40626

 

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:

datenschutz@yamatoscale.com

 

 

  1. Z jakich źródeł i jakich danych korzystamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie w ramach naszych relacji biznesowych. Ponadto przetwarzamy – w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług – dane osobowe, które otrzymaliśmy zgodnie z prawem od naszych partnerów kooperacyjnych (na przykład w celu realizacji zamówień, realizacji zamówień lub na podstawie Twojej zgody). Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które zgodnie z prawem uzyskaliśmy i które możemy przetwarzać z publicznie dostępnych źródeł (na przykład z katalogów, prasy, mediów). Istotne dane osobowe to imię i nazwisko, firmowy adres e-mail i numer telefonu.

 

  1. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej?

 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz, skrót BDSG).

 

3.1 W celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) RBP)

 

Przetwarzanie danych osobowych (Art. 4 nr 2 RODO) odbywa się w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej i realizacji zamówień, a także wszystkich czynności niezbędnych do administrowania, eksploatacji i konserwacji sprzętu.

 

3.2 W kontekście równowagi interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RBP)

W razie potrzeby przetwarzamy dane poza faktyczne wypełnienie umowy w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych lub stron trzecich.

Przykłady:

 

– Przegląd i optymalizacja procedur oceny potrzeb

– Reklamowanie i dostarczanie informacji, o ile nie sprzeciwiacie się wykorzystaniu danych

– Badanie rynku i sondaże opinii

 

3.3 Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RBP)

W zakresie, w jakim wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych do konkretnych celów, legalność takiego przetwarzania zależy od Twojej zgody. Dana zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana.

 

Należy pamiętać, że odwołanie nie działa wstecz; to jest ważne tylko na przyszłość. Nie dotyczy przetwarzania, które miało miejsce przed odwołaniem.

 

  1. Kto otrzymuje moje dane?

 

Twoje dane będą otrzymane przez te podmioty z Grupy Yamato Scale, które będą je wypełniać zgodnie z naszymi zobowiązaniami umownymi i prawnymi. Nasi wykonawcy (Art. 28 RBP) mogą również otrzymywać dane do tych celów. Są to firmy z branży Usługi IT, Logistyka, Usługi Drukarskie, Telekomunikacja, Konsulting oraz Sprzedaż i Marketing.

 

Inni odbiorcy danych mogą być tymi, za których udzieliliście nam zgody na przesyłanie danych.

 

  1. Jak długo będą przechowywane moje dane?

 

W razie potrzeby przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe na czas trwania naszej współpracy biznesowej, która obejmuje na przykład inicjowanie i realizację umowy. Należy zauważyć, że nasze stosunki handlowe są stałą gotowością do konserwacji maszyn i urządzeń; jest to więc długotrwała relacja, która implikuje trwanie latami.

 

Ponadto jesteśmy zobowiązani do przestrzegania pewnych obowiązków związanych z przechowywaniem i dokumentacją danych, które wynikają z niemieckiego Kodeksu Handlowego (Handelsgesetzbuch, w skrócie HGB) i niemieckiego Kodeksu Fiskalnego. Przestrzegane będą określone w niej terminy przechowywania i dokumentacji.

 

  1. Czy dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Dane będą przesyłane wyłącznie do krajów trzecich (krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)), jeśli jest to konieczne do realizacji Twoich zamówień (np. Zamówień płatniczych i papierów wartościowych), jest wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. Szczegóły zostaną dostarczone osobno, jeśli jest to wymagane przez prawo.

  1. Jakie prawa do ochrony danych mam?

Każdy podmiot danych ma prawo dostępu zgodnie z art. 15 RBP, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RRSO, prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RBP, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RB i art. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RB. Ograniczenia zgodnie z § 34 i 35 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz, skrót BDSG) mają zastosowanie do prawa do informacji i prawa do usunięcia. Ponadto istnieje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RB w związku z § 19 BDSG).

  1. Czy istnieje obowiązek dostarczenia danych?

 

W ramach naszych relacji biznesowych wystarczy podać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji i zakończenia stosunków handlowych lub które jesteśmy prawnie zobowiązane do odbioru.

Informacja o prawie do zgłoszenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

 

  1. Prawo do sprzeciwu w indywidualnych przypadkach

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RBP (przetwarzanie danych w oparciu o równowagę interesów), użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych.

 

  1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

W indywidualnych przypadkach przetwarzamy dane w celach marketingu bezpośredniego. Masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w celu takiej reklamy. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie w celach bezpośredniej reklamy, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach. Sprzeciw można uczynić wolnym od formy i skierować do:

Yamato Scale GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 13

47877 Willich

Niemcy

datenschutz@yamatoscale.com